POLITYKA PRYWATNOŚCI (Polityka ochrony danych osobowych)

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług jest Studio Wizualne Damian Gąsiewski, ul. Jana III Sobieskiego 1/1, 39-300 Mielec, NIP 817-18-50-784 dalej „Administrator”).

 2. Niniejsza Polityka jest polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).

 3. Dane przetwarzane są w celu realizacji imprez biegowych, także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych, bądź w celach informacyjnych, na które Klient wyrazi zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia każdej zgody w dowolnym momencie.

 4. Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbierane jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych.

 5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe klientów przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie.

 6. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, odbiorcom. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, bądź umów, w związku z organizacją imprez biegowych wspólnie z innymi podmiotami, bądź pod ich patronatem.

 7. Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji imprezy biegowej oraz przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, tj. między innymi w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności. W celach, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.

 8. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w określonych ustawowo przypadkach, a także prawo do przenoszenia swoich danych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania jej danych osobowych

 9. Jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, to przysługuje jej prawo do cofnięcia każdej zgody z osobna w dowolnym momencie.

 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia wykonania usługi. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne.

 11. W celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie niniejszej Polityki prywatności oraz spraw dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych u Administratora należy kontaktować się na powyższy adres lub na skrzynkę poczty elektronicznej sw.damiangasiewski@gmail.com

Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Ci zgodnie z przepisami prawa.

Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 25 maja 2018r.